ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

GOVERNMENT OF KARNATAKA

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್,ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

DIRECTORATE OF ELECTRONICS, INFORMATION TECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGY

ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ

REGISTRATION CERTIFICATE

ಮೆ|| M/s. Nebutech Analytics Llp ಸಂಸ್ಥೆಯು ‘, allahabad - 110001’ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ‘, allahabad - 110001’ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಆಪ್ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‍ಅಪ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ವಯ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

M/s. Nebutech Analytics Llp having its Registered Office at the address: ‘, allahabad - 110001’ is registered as a ‘Startup’ with the ‘Karnataka Startup Cell’ for the unit located at the ‘, allahabad - 110001’ and has been allotted the Registration Number as given hereunder:

The certificate shall only be valid for the entity:
* Up to 10 years from the date of its incorporation/registration of the Company.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಿಟ್ಸ್/ಎಸ್‍ಕೆ-ನೋಂದಣಿ/2018-19/
No: KITS/SK-REGN/2018-19/
Incorporation Date:12-12-2017

ದಿನಾಂಕ/Date: 06-04-2018
ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು
Place: Bengaluru


ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ (ಡಿಇಐಟಿ) & ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಐಟಿ)
System Analyst (DEIT) & General Manager (IT) KITS
ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ, ಕಟ್ಟಡ, ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೆ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560027
BMTC Building, ‘B’Block,4th Floor, K.H Road,Bengaluru-560027